Privacy statement

Privacy Statement

Deze actie is een initiatief van iRebell B.V. respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers, deelnemers en klanten. iRebell B.V. spant zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan hen wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden, zoals die in deze Privacy Statement zijn omschreven. Deze Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van iRebell B.V. met betrekking tot het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens.

Artikel 1 – Verwerking Persoonsgegevens

iRebell B.V. acht het van groot belang zorgvuldig en in overeenstemming met alle wettelijke en andere bepalingen om te gaan met de persoonsgegevens. Daartoe heeft onze organisatie diverse maatregelen getroffen, waaronder interne procedures en afspraken met leveranciers, om te waarborgen dat er met de grootst mogelijk zorgvuldigheid wordt omgegaan met persoonsgegevens van belanghebbenden en dat deze zo goed mogelijk worden beveiligd. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is iRebell B.V. te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 63877007.

Artikel 2 – Doel verwerking persoonsgegevens

Wanneer een consument geïnteresseerd is in producten of diensten van adverteerders legt iRebell B.V. benodigde gegevens vast in haar database over klanten, prospects en bezoekers. Indien een bepaalde adverteerder of informatie over bepaalde producten, diensten en/of activiteiten wordt geselecteerd zal iRebell B.V. (alleen) de noodzakelijke gegevens van de consument doorsturen aan de betreffende adverteerder, zodat deze aan het verzoek kan voldoen. iRebell B.V. kan de gegevens gebruiken voor statistische doeleinden om haar dienstverlening te verbeteren en om klanten, prospects en bezoekers te informeren over nieuwe online en offline activiteiten, producten en diensten van iRebell B.V. . Tevens zullen de door u ingevulde gegevens worden gebruikt voor de trekking van de prijswinnaars, doch niet zonder uw toestemming openbaar worden gemaakt.

Artikel 3 – Inzage en verwijdering van uw persoonsgegevens

Conform de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u recht op inzage in welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd. Tevens heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen, te verbeteren en/of aan te vullen.
U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij onze organisatie gericht aan het ondergenoemde adres. Een modelbrief hiervoor kunt u vinden op de website van het College Bescherming Persoonsgegevens (http://www.cbpweb.nl).
Voor inzage in uw persoonsgegevens rekenen wij een bedrag ad € 4,50 administratiekosten. Deze kosten dienen vooruit betaald te worden. Voor het laten verwijderen, verbeteren en/of aanvullen van uw persoonsgegevens brengen wij geen administratiekosten in rekening.

Artikel 4 – Verwijzingen websites

Op onze websites wordt middels hyperlinks verwezen naar websites van derden. iRebell B.V. kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de verwerking van persoonsgegevens door die partijen. Wij verwijzen hiervoor naar het privacy statement op de bewuste website.

Artikel 5 – Beveiliging gegevens

iRebell B.V. maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Daarbij heeft iRebell B.V. technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerkingen.

Artikel 6 – Bezoekgegevens

Op de website(s) van iRebell B.V. worden ook algemene, anonieme bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is onder meer om de website-ervaring te optimaliseren zodat onze dienstverlening verbeterd kan worden. Hiertoe worden diverse analyse-diensten gebruikt, waaronder Google Analytics. Als door iRebell B.V. zulke gegevens worden vastgelegd, zorgt iRebell B.V. ervoor dat deze op geen enkele manier direct naar individuele bezoekers herleidbaar zijn.

Artikel 7 – Gebruik van cookies

iRebell B.V. maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekst bestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden enkel toegepast om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. De klant heeft de mogelijkheid om de cookies te weigeren door de desbetreffende webbrowser instelling aan te passen.

Artikel 8 – Contact en wijzigingen

Heeft u naar aanleiding van het voorstaande nog vragen over onze privacy policy of wilt u inzage in uw persoonsgegevens, dan kunt u zich richten tot:

Kamer van Koophandel: 63877007 te Amsterdam
Omzetbelastingnummer: NL855437340B01
iRebell B.V. te Amsterdam

iRebell B.V. behoudt zich het recht voor om, als gevolg van onder andere, maar niet beperkt tot, wijzigingen in wet- en regelgeving, de privacy statement te wijzigen.